1. Start
 2. Dla wprowadzającego
 3. Wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach
 1. Start
 2. Częste pytania
 3. Wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach

Wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach

Czas czytania: 4 min.
Wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach
Wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach, źródło: pixabay.com

Produkujesz? Importujesz? Wprowadzasz do obrotu produkty w opakowaniach lub opakowania? To oznacza, że jesteś tzw. wprowadzającym. A kto to jest dokładniej? Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Definicja wprowadzającego

Wprowadzający produkty w opakowaniach to przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności:

 • wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy, o którym mowa w art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.4)), lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,
 • pakującego produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu,
 • prowadzącego:
  • jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach,
  • więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach.

Tym samym, jeśli:

 • importujesz do Polski produkty z zagranicy, które następnie wprowadzasz na nasz rynek do obrotu, lub
 • produkujesz produkty pod własną marką/oznaczeniem i następnie wprowadzasz do obrotu w Polsce, lub
 • sprzedajesz produkty w Internecie i wysyłasz je do klientów na terenie naszego kraju, lub
 • prowadzisz działalność usługową, w ramach której oferujesz klientom produkty sprowadzone z zagranicy, lub
 • prowadzisz lokal gastronomiczny i wydajesz klientom posiłki na wynos w opakowaniach,

to jesteś wprowadzającym produkty w opakowaniach i podlegasz pod obowiązki zdefiniowane w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Obowiązki wprowadzającego opakowania lub produkty w opakowaniach

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nakłada na wprowadzającego szereg obowiązków, które powinien realizować.

Zapewnienie ustawowego poziomu recyklingu opakowań

Zgodnie z art. 17 ustawy wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewnić odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju, jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań, w których wprowadził produkty. Ten obowiązek możesz realizować na 3 sposoby:

 • samodzielnie – wówczas w przypadku samodzielnego rozliczenia wyłącznie w oparciu o odpady opakowaniowe wytworzone przez przedsiębiorcę wprowadzającego środki obowiązują poziomy wymienione w poz. 1 – 7 załącznika nr 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Dodatkowo przy samodzielnym rozliczeniu się z obowiązku odzysku i recyklingu w oparciu o odpady wytworzone przez inne podmioty obowiązuje zasada uzyskania odzysku i recyklingu na poziomie 100% wprowadzonych do obrotu opakowań; innymi słowy – jeśli chcesz realizować samodzielnie ten obowiązek, musisz posiadać dokumenty potwierdzające odzysk (DPO) oraz recykling (DPR) wprowadzonych przez Ciebie opakowań;
 • samodzielnie – wnosząc do urzędu marszałkowskiego wysoką opłatę produktową, jeśli nie jesteś w stanie zapewnić wymaganego poziomu recyklingu i odzysku opakowań opisanego w punkcie wyżej,

Prowadzenie działań proekologicznych – Publiczne Kampanie Edukacyjne

Art. 19 ustawy o gospodarce opakowaniami odpadami opakowaniowymi mówi o obowiązku prowadzenia Publicznych Kampanii Edukacyjnych – działań proekologicznych, których celem jest edukacja i uświadamianie społeczeństwa o właściwym postępowaniu z opakowaniami.

Realizacja tego obowiązku wymaga przeznaczenia w danym roku kalendarzowym, tj. do 31.12 roku, którego dotyczy obowiązek, 2% wartości netto opakowań wprowadzonych na rynek w poprzednim roku kalendarzowym. Obowiązek może być realizowany poprzez ponoszenie nakładów finansowych na organizację akcji edukacyjnych lub zapłatę należności – wspomniane 2% wartości netto opakowań na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa.

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych możesz realizować samodzielnie lub scedować go na organizację odzysku opakowań.

Złożenie sprawozdania za wprowadzone do obrotu produkty w opakowaniach lub opakowania

Jako wprowadzający opakowania i produkty w opakowaniach jesteś zobligowany do złóżenia rocznego sprawozdania za opakowania i produkty wprowadzone do obrotu na rynku w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie składasz do Urzędu Marszałkowskiego, właściwego dla siedziby Twojej firmy i robisz to elektronicznie, za pośrednictwem platformy BDO.

Sprawozdanie składasz w zależności od specyfiki Twojej działalności:

 • Sprawozdanie o masie opakowań, które zostały wprowadzone do obrotu, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
 • Sprawozdanie o masie opakowań wielomateriałowych, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów po opakowaniach wielomateriałowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów po tych opakowaniach.
 • Sprawozdanie o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu środki niebezpieczne, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów po tych opakowaniach.
 • Sprawozdanie o masy wytworzonych opakowań: dotyczy producenta opakowań.
 • Sprawozdanie o masie przywiezionych z zagranicy opakowań: dotyczy przedsiębiorcy dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań oraz importującego opakowania (informuje o masie przywiezionych na terytorium kraju „pustych” opakowań).
 • Sprawozdanie o masie wywiezionych za granicę opakowań: dotyczy przedsiębiorcy dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach oraz eksportującego opakowania lub produkty w opakowaniach (informuje o masie wywiezionych opakowań „pustych” oraz opakowań wraz z produktem.).
 • Sprawozdanie o sposobie wykonywania przez wprowadzającego produkty w opakowaniach obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych i poniesionych na ten cel kosztach.

Dodatkowo, przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, obligowany jest do złożenia rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi w zakresie lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego objętych opłatą recyklingową – informacja o liczbie nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb za zakupy z tworzywa sztucznego. Ponadto przedsiębiorca zobowiązany jest do wnoszenia pobranej opłaty recyklingowej na wskazane konto Urzędu Marszałkowskiego w terminach do 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października oraz 15 stycznia za poprzedni kwartał.

Inne obowiązki

Ustawa z 13 czerwca 2013 roku jasno określa kto i w jakim zakresie powinien realizować poszczególne obowiązki. Pamiętaj, że jeśli jesteś wprowadzającym, to poza opisanymi wyżej zadaniami, musisz jeszcze realizować te związane z rejestrem BDO, o których szerzej piszemy w tym artykule. Ustawa z 13 czerwca 2013 roku jasno określa kto i w jakim zakresie powinien realizować poszczególne obowiązki. Pamiętaj, że jeśli jesteś wprowadzającym, to poza opisanymi wyżej zadaniami, musisz jeszcze realizować te związane z rejestrem BDO, o których szerzej piszemy w tym artykule.

Zobacz jak możesz realizować obowiązki wprowadzającego opakowania lub produkty w opakowaniach.

Jak skutecznie realizować obowiązki wprowadzającego?

Obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach lub opakowania przekaż do organizacji odzysku opakowań Tom-Doleko-Ekola. Unikasz opłaty produktowej, nie składasz rocznego sprawozdania, a finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych masz w ramach umowy. Oszczędzasz na każdym kroku i działasz zgodnie z obowiązującym prawem!

Nie zwlekaj! Uruchom nasz kalkulator, podaj masy opakowań i wygeneruj umowę online!

Podziel się w:
Czy artykuł był pomocny?
TakNie
Zaktualizowano: 12 stycznia 2023

Was this article helpful?