1. Start
 2. Dla wprowadzającego
 3. Wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach
 1. Start
 2. Częste pytania
 3. Wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach

Wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach

Czas czytania: 4 min.
Wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach
Wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach, źródło: pixabay.com

Produkujesz? Importujesz? Wprowadzasz do obrotu produkty w opakowaniach lub opakowania? To oznacza, że jesteś tzw. wprowadzającym. A kto to jest dokładniej? Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Definicja wprowadzającego

Wprowadzający produkty w opakowaniach to przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności:

 • wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy, o którym mowa w art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.4)), lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,
 • pakującego produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu,
 • prowadzącego:
  • jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach,
  • więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach.

Tym samym, jeśli:

 • importujesz do Polski produkty z zagranicy, które następnie wprowadzasz na nasz rynek do obrotu, lub
 • produkujesz produkty pod własną marką/oznaczeniem i następnie wprowadzasz do obrotu w Polsce, lub
 • sprzedajesz produkty w Internecie i wysyłasz je do klientów na terenie naszego kraju, lub
 • prowadzisz działalność usługową, w ramach której oferujesz klientom produkty sprowadzone z zagranicy, lub
 • prowadzisz lokal gastronomiczny i wydajesz klientom posiłki na wynos w opakowaniach,

to jesteś wprowadzającym produkty w opakowaniach i podlegasz pod obowiązki zdefiniowane w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Obowiązki wprowadzającego opakowania lub produkty w opakowaniach

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nakłada na wprowadzającego szereg obowiązków, które powinien realizować.

Recykling i odzysk opakowań

Zgodnie z art. 17 ustawy wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewnić odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju, jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań, w których wprowadził produkty. Ten obowiązek możesz realizować na 3 sposoby:

 • samodzielnie – wówczas w przypadku samodzielnego rozliczenia wyłącznie w oparciu o odpady opakowaniowe wytworzone przez przedsiębiorcę wprowadzającego środki obowiązują poziomy wymienione w poz. 1 – 7 załącznika nr 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Dodatkowo przy samodzielnym rozliczeniu się z obowiązku odzysku i recyklingu w oparciu o odpady wytworzone przez inne podmioty obowiązuje zasada uzyskania odzysku i recyklingu na poziomie 100% wprowadzonych do obrotu opakowań; innymi słowy – jeśli chcesz realizować samodzielnie ten obowiązek, musisz posiadać dokumenty potwierdzające odzysk (DPO) oraz recykling (DPR) wprowadzonych przez Ciebie opakowań;
 • samodzielnie – wnosząc do urzędu marszałkowskiego wysoką opłatę produktową, jeśli nie jesteś w stanie zapewnić wymaganego poziomu recyklingu i odzysku opakowań opisanego w punkcie wyżej,

Publiczne Kampanie Edukacyjne

Art. 19 ustawy o gospodarce opakowaniami odpadami opakowaniowymi mówi o obowiązku prowadzenia Publicznych Kampanii Edukacyjnych – działań proekologicznych, których celem jest edukacja i uświadamianie społeczeństwa o właściwym postępowaniu z opakowaniami.

Realizacja tego obowiązku wymaga przeznaczenia w danym roku kalendarzowym, tj. do 31.12 roku, którego dotyczy obowiązek, 2% wartości netto opakowań wprowadzonych na rynek w poprzednim roku kalendarzowym. Obowiązek może być realizowany poprzez ponoszenie nakładów finansowych na organizację akcji edukacyjnych lub zapłatę należności – wspomniane 2% wartości netto opakowań na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa.

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych możesz realizować samodzielnie lub scedować go na organizację odzysku opakowań.

Sprawozdania za wprowadzone opakowania i produkty

Jako wprowadzający opakowania i produkty w opakowaniach jesteś zobligowany do złóżenia rocznego sprawozdania za opakowania i produkty wprowadzone do obrotu na rynku w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie składasz do Urzędu Marszałkowskiego, właściwego dla siedziby Twojej firmy i robisz to elektronicznie, za pośrednictwem platformy BDO.

Sprawozdanie składasz w zależności od specyfiki Twojej działalności:

 • Sprawozdanie o masie opakowań, które zostały wprowadzone do obrotu, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
 • Sprawozdanie o masie opakowań wielomateriałowych, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów po opakowaniach wielomateriałowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów po tych opakowaniach.
 • Sprawozdanie o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu środki niebezpieczne, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów po tych opakowaniach.
 • Sprawozdanie o masy wytworzonych opakowań: dotyczy producenta opakowań.
 • Sprawozdanie o masie przywiezionych z zagranicy opakowań: dotyczy przedsiębiorcy dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań oraz importującego opakowania (informuje o masie przywiezionych na terytorium kraju „pustych” opakowań).
 • Sprawozdanie o masie wywiezionych za granicę opakowań: dotyczy przedsiębiorcy dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach oraz eksportującego opakowania lub produkty w opakowaniach (informuje o masie wywiezionych opakowań „pustych” oraz opakowań wraz z produktem.).
 • Sprawozdanie o sposobie wykonywania przez wprowadzającego produkty w opakowaniach obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych i poniesionych na ten cel kosztach.

Dodatkowo, przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, obligowany jest do złożenia rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi w zakresie lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego objętych opłatą recyklingową – informacja o liczbie nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb za zakupy z tworzywa sztucznego. Ponadto przedsiębiorca zobowiązany jest do wnoszenia pobranej opłaty recyklingowej na wskazane konto Urzędu Marszałkowskiego w terminach do 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października oraz 15 stycznia za poprzedni kwartał.

Inne obowiązki

Ustawa z 13 czerwca 2013 roku jasno określa kto i w jakim zakresie powinien realizować poszczególne obowiązki. Pamiętaj, że jeśli jesteś wprowadzającym, to poza opisanymi wyżej zadaniami, musisz jeszcze realizować te związane z rejestrem BDO, o których szerzej piszemy w tym artykule. Ustawa z 13 czerwca 2013 roku jasno określa kto i w jakim zakresie powinien realizować poszczególne obowiązki. Pamiętaj, że jeśli jesteś wprowadzającym, to poza opisanymi wyżej zadaniami, musisz jeszcze realizować te związane z rejestrem BDO, o których szerzej piszemy w tym artykule.

Jak skutecznie realizować obowiązki

Obowiązki wprowadzającego opakowania i produkty w opakowaniach możesz realizować samodzielnie. Zastanów się jednak czy masz na co dzień czas oraz możliwości, aby zastosować takie podejście. Obowiązki wprowadzającego w łatwy sposób przekażesz do Organizacji Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA – zajmiemy się ich realizacją za Ciebie!

Zacznij już dzisiaj! Skorzystaj z naszego kalkulatora, oblicz masy opakowań i podpisz umowę online!

Zobacz jak możesz realizować obowiązki wprowadzającego opakowania lub produkty w opakowaniach.

Podziel się w:
Czy artykuł był pomocny?
TakNie
Zaktualizowano: 11 sierpnia 2021

Was this article helpful?

Do góry