1. Start
 2. Dla wprowadzającego
 3. Wprowadzający baterie lub akumulatory

Wprowadzający baterie lub akumulatory

Czas czytania: 4 min.
Wprowadzający baterie lub akumulatory
Wprowadzający baterie, źródło: pixabay.com

Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu baterie lub akumulatory muszą być świadomi dodatkowych obowiązków, które nałożył na nich ustawodawca. Obowiązki te wynikają z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666). Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Kim jest wprowadzający baterie lub akumulatory

Ustawa definiuje wprowadzającego baterie i akumulatory jako przedsiębiorcę, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na terytorium kraju. Wprowadzającym baterie lub akumulatory jest również przedsiębiorca, który:

 • dokonuje importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej;
 • zlecił wytworzenie baterii lub akumulatorów i którego oznaczenie zostało umieszczone na bateriach lub akumulatorach.

Bateria

Bateria – źródło energii elektrycznej wytworzonej przez bezpośrednie przetworzenie energii chemicznej, które składa się z jednego lub kilku pierwotnych ogniw nie nadających się do powtórnego naładowania.

Akumulator

Akumulator – źródło energii elektrycznej wytworzonej przez bezpośrednie przetworzenie energii chemicznej, które składa się z jednego lub kilku wtórnych ogniw nadających się do powtórnego naładowania.

Rodzaje baterii i akumulatorów

Baterie i akumulatory dzielimy na trzy kategorie: baterie i akumulatory przenośne, baterie i akumulatory przemysłowe oraz baterie i akumulatory samochodowe. W ramach każdej z kategorii w Załączniku nr 1 do ustawy, opisana została ich szczegółowa charakterystyka.

Pełna specyfikacja poszczególnych grup baterii i akumulatorów opisana została w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 Ustawy o Bateriach i akumulatorach. Wszystkie załączniki zamieszczamy także na samym dole tego artykułu.

Obowiązki wprowadzającego baterie lub akumulatory

Rejestracja działalności w BDO

Wprowadzając do obrotu baterie lub akumulatory musisz zarejestrować swoją działalność i uzyskać numer rejestrowy BDO. Numerem tym posługujesz się na wszystkich dokumentach związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności na tych wystawianych w związku z obrotem bateriami lub akumulatorami.

Rejestrując się w BDO jako wprowadzający baterie i akumulatory uzupełniasz informacje w Dziale V, tabela 1.

Pamiętaj! Jeśli wprowadzane przez Ciebie baterie są zapakowane, to rejestrując firmę w BDO powinieneś uzupełnić dane w Dziale V, tabela 4 – Wprowadzający opakowania i produkty.

Zbieranie, przetwarzanie, recykling i unieszkodliwianie

Poza rejestracją w BDO jako wprowadzający baterie lub akumulatory jesteś obowiązany do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz właściwego gospodarowania zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami.

Do realizacji tego obowiązku potrzebne będzie zawarcie dotyczącej zbiernaia zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych z podmiotem zbierającym.

Dodatkowo musisz również posiadać umowę z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

Szczegółowy zakres obowiązków opisany został w Art. 31 oraz Art. 33 Ustawy o bateriach i akumulatorach, której treść znajdziesz tutaj.

Ewidencja wprowadzanych baterii i akumulatorów

Jako wprowadzający do obrotu baterie lub akumulatory jesteś zobowiązany do prowadzenia ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów.

Informacje o tym jak realizować ten obowiązek i prawidłowo prowadzić ewidencję przedstawiamy w tym artykule.

Publiczne kampanie edukacyjne

Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do finansowania publicznych
kampanii edukacyjnych. Są to wszelkie działania, których celem jest podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z
odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz wspomagające
osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnego zbierania tych odpadów, w tym informowanie
przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, ulotek, broszur informacyjnych
i plakatów oraz organizowanie konkursów, konferencji i akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

Publiczne kampanie edukacyjne powinny uwzględniać informowanie użytkowników o:

 1. Możliwym wpływie substancji stosowanych w bateriach i akumulatorach na środowisko i zdrowie ludzi.
 2. Zaleceniu prowadzenia selektywnego zbierania.
 3. Dostępnych dla nich systemach zbierania i recyklingu.
 4. Ich roli w przyczynianiu się do recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów.
 5. Znaczeniu symboli, których wzory są określone w Załącznikach nr 3 i 4 do ustawy.

Stawka opłaty na publiczne kampanie edukacyjne wynosi 0,03 zł za kilogram
wprowadzonych do obrotu baterii lub akumulatorów
. Opłata na publiczne kampanie
edukacyjne stanowi iloczyn stawki 0,03 zł/kg oraz masy wprowadzonych do obrotu baterii i
akumulatorów w roku kalendarzowym, którego dotyczy opłata.

Jako wprowadzający baterie lub akumulatory, wykonując obowiązek PKE:

 • przeznaczasz na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata na publiczne kampanie edukacyjne, kwotę co najmniej równą tej opłacie albo
 • wnosisz na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego opłatę na publiczne kampanie edukacyjne w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata.

Wprowadzający baterie lub akumulatory nie finansuje publicznych kampanii edukacyjnych, jeżeli wysokość środków, które jest obowiązany przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne, nie przekracza 10 zł w danym roku kalendarzowym. Natomiast w dalszym ciągu istnieje konieczność złożenia sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego.

Organizacja Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA S.A. nie przejmuje obowiązku
prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w zakresie baterii oraz akumulatorów. Przypominamy natomiast o konieczności jego złożenia i służymy pomocą w jego bezpłatnym przygotowaniu.

Wniesienie opłaty produktowej

Jeżeli nie osiągnąłeś ustawowego poziomu zbierania baterii lub akumulatorów, wskazanych w art. 33 ustawy, jesteś zobowiązany do zapłacenia opłaty produktowej.

Opłata produktowa dla baterii i akumulatorów przenośnych wyliczana jest jako iloczyn stawki opłaty produktowej oraz różnicy między masą zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych jaką należy zebrać, aby osiągnąć wymagany poziom zbierania w danym roku kalendarzowym, a masą zebranych w tym roku zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.

Stawka opłaty produktowej dla zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych wynosi od 9 zł za kg.

Złożenie rocznego sprawozdania

Wprowadzający ma obowiązek złożyć roczne sprawozdanie dotyczące baterii i akumulatorów. Dokument ten składany jest do Urzędu Marszałkowskiego właściwego dla siedziby prowadzonej działalności. Termin – nieprzekraczalnie do 15 marca roku kolejnego po roku, w którym nastąpiło wprowadzenie.

Opłata depozytowa

Jeżeli prowadzisz sprzedaż detaliczną baterii samochodowych kwasowoołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwasowoołowiowych jesteś zobowiązany do:

 • pobrania od kupującego niebędącego przedsiębiorcą opłaty depozytowej, oraz
 • do potwierdzenia jej pobrania, jeżeli przy sprzedaży tych baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał Tobie zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

Obowiązek ten nie dotyczy sprzedawcy detalicznego baterii samochodowych kwasowoołowiowych oraz akumulatorów samochodowych kwasowoołowiowych udostępnianych jako przynależność albo część składowa innych urządzeń.

Stawka opłaty depozytowej wynosi 30 zł za sztukę baterii samochodowej kwasowoołowiowej
i akumulatora samochodowego kwasowoołowiowego. Nieodebraną opłatę depozytową przekazujesz na odrębny rachunek właściwego dla Twojej firmy Urzędu Marszałkowskiego. Robisz to w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty.

Skuteczna realizacja obowiązków wprowadzającego

Jako wprowadzający stajesz przed wyborem sposobu realizacji ustawowych obowiązków w zakresie baterii i akumulatorów. Możesz realizować je samodzielnie lub przekazać ich realizację wyspecjalizowanej firmie – organizacji odzysku. W ramach przejmowanych obowiązków organizacja odzysku:

 • zapewni wymagane poziomy zbierania, unieszkodliwiania, recyklingu i odzysku baterii i akumulatorów, oraz
 • przygotuje dla Ciebie stosowne sprawozdanie roczne, oraz
 • zaproponuje niską stawkę umowy za realizację Twoich ustawowych obowiązków w zakresie baterii i akumulatorów.

Wprowadzasz do obrotu baterie lub akumulatory? Nie działaj samodzielnie – przekaż realizację swoich ustawowych obowiązków Organizacji Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA S.A. Skontaktuj się z nami!

Podziel się w:
Czy artykuł był pomocny?
TakNie
Zaktualizowano: 20 sierpnia 2021

Załączniki

Was this article helpful?