1. Start
 2. BDO
 3. BDO – podstawowe informacje

BDO – podstawowe informacje

Czas czytania: 3 min.
Rejestr BDO, źr. bdo.mos.gov.pl

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Z tego artykułu dowiesz się m.in. kto podlega pod wpis do rejestru, ile kosztuje rejestracja w BDO oraz jakie dodatkowe obowiązki wiążą się z posiadaniem numeru.

Rejestr BDO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami – w skrócie BDO – to rejestr przedsiębiorców uruchomiony 24.08.2018 przez Ministerstwo Środowiska. Celem rejestru jest gromadzenie informacji o przedsiębiorcach wprowadzających do obrotu produkty, produkty w opakowaniach oraz o gospodarujących odpadami oraz umożliwienie im prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości w zakresie obowiązków ustawy o odpadach (art. 49-65, 79-84).

Kto musi rejestrować się w BDO

Nie każdy przedsiębiorca podlega pod wpis do rejestru BDO, dlatego ważne jest aby sprawdzić czy działalność, którą prowadzisz, kwalifikuje Cię do złożenia wniosku rejestrowego i uzyskanie numeru BDO.

Nie wiesz, czy musisz rejestrować się w BDO? Wypełnij naszą ankietę online! Sprawdzimy, czy podlegasz pod wpis do rejestru i pomożemy uzyskać numer BDO dla Twojej firmy! Ankieta dostępna pod tym adresem.

Wpisowi do rejestru BDO podlegają między innymi przedsiębiorcy, którzy wprowadzają do obrotu:

 • produkty (oleje, preparaty smarowe, opony);
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • baterie i akumulatory;
 • opakowania, w tym opakowania wielomateriałowe oraz po środkach niebezpiecznych.
Pełna lista przedsiębiorców, którzy muszą zostać wpisani do BDO
– wprowadzają na terytorium kraju produkty,
– prowadzą recykling odpadów powstałych z produktów,
– prowadzą odzysk odpadów powstałych z produktów,
– dokonują eksportu odpadów powstałych z produktów oraz wewnątrzwspólnotowej
– dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi i recyklingowi,
– organizacja odzysku,
– wprowadzają pojazdy,
– prowadząc stacje demontażu,
– prowadzą strzępiarkę,
– wprowadzają sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela,
– zbierającego zużyty sprzęt,
– prowadzącego zakład przetwarzania,
– prowadzącego działalność w zakresie recyklingu,
– prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku,
– organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
– wprowadzającego baterie i akumulatory,
– prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów,
– podmiotu pośredniczącego,
– organizacji odzysku opakowań,
– przedsiębiorców eksportujących odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych,
– przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
– wprowadzających produkty w opakowaniach,
– wprowadzających opakowania oraz eksportujący produkty w opakowaniach i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
– przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,
– transportującego odpady,
– sprzedawcy odpadów,
– pośrednika w obrocie odpadami,
– posiadacza odpadów zwolnionego z uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów
– organizacji samorządu gospodarczego,
– wytwórcy odpadów – informację o wytwarzaniu odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego,
– prowadzący recykling statków.

Pamiętaj! Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy wpisani do rejestru prowadzą ewidencję wynikającą z ustawy o odpadach sprawozdawczość w wersji elektronicznej, za pośrednictwem serwisu https://bdo.mos.gov.pl/
Dotyczy to m.in. generowania kart ewidencji odpadu (KEO) oraz kart przekazania odpadu (KPO).

Jeśli podlegasz pod obowiązek rejestracji w BDO pamiętaj, aby wniosek o nadanie numeru złożyć przed rozpoczęciem działalności.

Opłaty BDO

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) przedsiębiorca podlegający pod wpis w rejestrze BDO powinien wnieść opłatę rejestrową na rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego, która wynosi:

 • 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców,
 • 300 zł w pozostałych przypadkach.

Opłata rejestrowa BDO obowiązuje przedsiębiorców, którzy:

 • wprowadzają na rynek polski produkty w opakowaniach, oleje, preparaty smarowe, opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, oraz
 • produkują lub importują opakowania, w tym opakowania wielomateriałowe oraz po środkach niebezpiecznych, lub nabywają opakowania w ramach wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów, oraz
 • podmioty wskazane art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach.

Pamiętaj! Potwierdzenie wniesienia opłaty rejestrowej musisz załączyć do wniosku o nadanie numeru BDO. Wniosek należy złożyć elektronicznie, za pośrednictwem platformy login.gov.pl.
Jeśli wniosek składa osoba nie wskazana w KRS lub CEIDG, to do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest pod tym adresem.

Opłata roczna wynosi tyle samo co opłata rejestrowa (odpowiednio 100 lub 300 zł) i wnoszona jest w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku kalendarzowego, na rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Opłaty rocznej nie płacisz w tym samym roku, w którym zapłaciłeś opłatę rejestrową.

Lista numerów kont bankowych, na które należy wnieść opłatę BDO publikujemy w tym artykule.

Dodatkowe obowiązki

Aktualizacja wpisu w rejestrze BDO

W przypadku zmiany informacji zapisanych w BDO (np. zmiana siedziby firmy) lub zmiany zakresu prowadzonej działalności, masz 30 dni, od dnia wystąpienia zmiany, na złożenie stosownego wniosku aktualizacyjnego. Wniosek ten składa się elektronicznie w panelu BDO.

Instrukcję jak złożyć wniosek aktualizacyjny znajdziesz w artykule Aktualizacja wpisu w BDO.

Numer BDO na dokumentach firmowych

Pamiętaj o konieczności podawania numeru BDO na wszystkich dokumentach związanych z prowadzoną przez Ciebie działalnością, w szczególności – na paragonach, fakturach oraz umowach handlowych.

Kary za brak realizacji obowiązków

Za niewywiązywanie się lub nienależyte wywiązywanie się z obowiązków związanych z wpisem do rejestru BDO możesz otrzymać administracyjną karę pieniężną, karę grzywny lub nawet karę aresztu.

Więcej o karach, które grożą przedsiębiorcom za brak realizacji obowiązków związanych z BDO przeczytasz w artykule Kary za brak realizacji obowiązków BDO.

Podziel się w:
Czy artykuł był pomocny?
TakNie
Zaktualizowano: 1 lutego 2022

Was this article helpful?