1. Start
  2. BDO
  3. Opłata recyklingowa za reklamówki i woreczki foliowe

Opłata recyklingowa za reklamówki i woreczki foliowe

Czas czytania: 4 min.
Opłata recyklingowa za reklamówki i woreczki foliowe
Źródło: unsplash.com

Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają do obrotu opakowania lub produkty, poza opłatą produktową mogą podlegać pod dodatkowy obowiązek jakim jest opłata recyklingowa.

Opłata recyklingowa opłacana jest także przez przedsiębiorców, którzy nie wprowadzają opakowań do obrotu, a prowadzą jednostkę handlu detalicznego (np. sklepik osiedlowy).

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Co to jest opłata recyklingowa?

Opłata recyklingowa to opłata, którą rozlicza każdy przedsiębiorca, który prowadzi jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferuje swoim klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów.

Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego pod warunkiem, że służy ona do bezpośredniego pakowania żywności.

Opłata recyklingowa to w dużym uproszczeniu należność, którą Ty jako przedsiębiorca ponosisz z tytułu oferowania klientom reklamówek i woreczków foliowych na zakupy. Opłatę recyklingową doliczasz do każdej reklamówki, którą klient nabywa w Twoim sklepie.

Rodzaje toreb z tworzywa sztucznego

Tworzywo sztuczne, czyli polimer w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), do którego mogły zostać dodane dodatki lub inne substancje i który może funkcjonować jako główny strukturalny składnik toreb na zakupy.

Torby z tworzywa sztucznego to torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

  • lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
  • bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności,
  • pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

Oksydegradowalne torby na zakupy z tworzywa sztucznego, czyli torby na zakupy wykonane z tworzyw sztucznych zawierających dodatki, które katalizują rozpadanie się tworzywa sztucznego na mikrofragmenty. Zalicza się je do lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego lub pozostałych toreb, zgodnie z kryteriami gramatury.

Ile wynosi opłata recyklingowa

Zgodnie z ustawą maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosi obecnie 1 zł za sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej od 1.01.2018 r. obowiązuje stawka 0,20zł + VAT za sztukę.

Kto i do kiedy płaci opłatę recyklingową

Od 01.01.2020 opłatę recyklingową za wprowadzone do obrotu torby z tworzywa sztucznego wpłaca się na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca po kwartale, w którym została pobrana.

Sprawozdanie za wprowadzone do obrotu torby z tworzywa sztucznego powinieneś złożyć do 15 marca każdego roku za rok poprzedni.

Przykłady

W celu lepszego zobrazowania obowiązku związanego z ponoszeniem opłaty recyklingowej posłużymy się kilkoma przykładami.

Przykład 1: Prowadzę cukiernię, w której sprzedaję znaczną część wyrobów na wagę, np. ciastka z marmoladą. Ciastka te pakuję w tzw. zrywki (poniżej 15 mikrometrów grubości). W takim wypadku nie płacę opłaty recyklingowej za ich udostępnienie klientowi, ponieważ są one wymagane ze względów higienicznych i służą one jako podstawowe opakowanie żywności luzem.

Przykład 2: Prowadzę sklep metalowy, w którym klienci mogą zakupić m.in. gwoździe i śrubki na wagę. Do ich zapakowania udostępniam klientowi tzw. zrywki o grubości poniżej 15 mikrometrów. Od każdej takiej „zrywki” muszę zapłacić opłatę recyklingową.

Przykład 3: Prowadzę sklep wielobranżowy, w którym produkty klient może zapakować w płatną reklamówkę (powyżej 50 mikrometrów grubości). W takim wypadku od każdej sprzedanej klientowi reklamówki zapłacę opłatę recyklingową.

Kary związane z opłatą recyklingową

Jeżeli po dotychczasowej lekturze tego artykułu wiesz już, że musisz płacić opłatę recyklingową, warto wiedzieć co grozi w sytuacji kiedy jej nie nosisz.

Otóż podmiot, który wbrew przepisowi art. 40a ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nie pobiera opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego, podlega karze od 500 zł do 20 tys. zł.

Jeśli dotychczas nie pobierałeś opłaty recyklingowej za wydawane w Twoim sklepie torby – czas zacząć to robić!

Opłata recyklingowa a dodatkowe obowiązki

Prowadząc stacjonarny punkt sprzedaży, w którym oferujesz klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową musisz posiadać wpis w BDO. Do czasu uzyskania numeru BDO nie możesz prowadzić działalności, w której oferujesz klientom torby.

Płacący opłątę recyklingową podlegają pod wpis do BDO, są natomiast zwolnieni z opłaty rejestrowej / opłaty rocznej.

Ważnym obowiązkiem jest również prowadzenie ewidencji zakupionych i wydanych lekkich oraz pozostałych toreb na zakupy. Ewidencję, analogicznie jak dla wprowadzanych do obrotu opakowań lub produktów, możesz prowadzić w dowolnej formie – elektronicznie lub papierowo. Ważna jest systematyczność – na podstawie ewidencji złożysz stosowne sprawozdanie do właściwego dla prowdzonej działalności Urzędu Marszałkowskiego.

Jeśli prowadzisz kilka sklepów, ewidencję musisz prowadzić dla każdego z nich osobno. Z kolei jeśli sklepy rozsiane są po róznych województwach, to sprawozdanie składasz zbiorczo za dane województwo do właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

Opłata recyklingowa musi być rozliczana samodzielnie przez przedsiębiorcę. W przeciwieństwie do opłaty produktowej nie możesz przekazać jej rozliczania do organizacji odzysku opakowań.

Podziel się w:
Czy artykuł był pomocny?
TakNie
Zaktualizowano: 15 października 2021

Was this article helpful?