1. Start
  2. BDO
  3. Opłata recyklingowa – jak rozliczać reklamówki i woreczki foliowe

Opłata recyklingowa – jak rozliczać reklamówki i woreczki foliowe

Czas czytania: 3 min.

Co to jest opłata recyklingowa?

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego pod warunkiem, że służy ona do bezpośredniego pakowania żywności.

Przedsiębiorca jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową, zobowiązany jest wpisać się do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce siedziby. Działalność może być prowadzona do czasu jego uzyskania.

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową powinien prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym w postaci elektronicznej lub papierowej. Ewidencja prowadzona musi być m.in. na potrzeby złożenia stosownego sprawozdania przedkładanego do marszałka województwa.

Pamętaj! Jeśli prowadzisz kilka sklepów, ewidencję prowadzisz dla każdego z nich osobno. Z kolei jeśli sklepy rozsiane są po róznych województwach, to sprawozdanie składasz zbiorczo za dane województwo do właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

Ile wynosi opłata recyklingowa

Zgodnie z ustawą maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosi 1 zł za sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 w sprawie stawki opłaty recyklingowej od 1.01.2018 obowiązuje stawka 0,20zł + VAT za sztukę.

Od torebek foliowych o grubości poniżej 15 mikrometrów nie pobiera się opłaty recyklingowej jeżeli służą do pakowania żywności luzem lub ze względów higienicznych.

Do kiedy należy zapłacić opłatę recyklingową

Od 01.01.2020 opłatę recyklingową za wprowadzone do obrotu torby z tworzywa sztucznego należy wnieść na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca po kwartale, w którym została pobrana.

Sprawozdanie za wprowadzone do obrotu torby z tworzywa sztucznego przedsiębiorca składa do 15 marca każdego roku za rok poprzedni.

Podmiot, który wbrew przepisowi art. 40a ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nie pobiera opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego, podlega karze od 500 zł do 20 tys. zł.

Rodzaje toreb z tworzywa sztucznego

Tworzywo sztuczne, czyli polimer w rozumieniu art. 3 pkt 5rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), do którego mogły zostać dodane dodatki lub inne substancje i który może funkcjonować jako główny strukturalny składnik toreb na zakupy.

Torby z tworzywa sztucznego to torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:Torby z tworzywa sztucznego to torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

  • lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
  • bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności;
  • pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

Oksydegradowalne torby na zakupy z tworzywa sztucznego, czyli torby na zakupy wykonane z tworzyw sztucznych zawierających dodatki, które katalizują rozpadanie się tworzywa sztucznego na mikrofragmenty. Zalicza się je do lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego lub pozostałych toreb, zgodnie z kryteriami gramatury.

Przykłady

Przykład 1: Prowadzę cukiernię, w której sprzedaję znaczną część wyrobów na wagę, np. ciastka z marmoladą. Ciastka te pakuję w tzw. zrywki (poniżej 15 mikrometrów grubości). W takim wypadku nie płacę opłaty recyklingowej za ich udostępnienie klientowi, ponieważ są one wymagane ze względów higienicznych i służą one jako podstawowe opakowanie żywności luzem i są one oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem.

Przykład 2: Prowadzę sklep metalowy, w którym klienci mogą zakupić m.in. gwoździe i śrubki na wagę. Do ich zapakowania udostępniam klientowi tzw. zrywki o grubości poniżej 15 mikrometrów. Od każdej takiej „zrywki” muszę zapłacić opłatę recyklingową.

Przykład 3: Prowadzę sklep wielobranżowy, w którym produkty klient może zapakować w płatną reklamówkę (powyżej 50 mikrometrów grubości). W takim wypadku od każdej sprzedanej klientowi reklamówki zapłacę opłatę recyklingową.

Więcej informacji nt. opłaty recyklingowej znajdziesz w serwisie biznes.gov.pl.

Podziel się w:
Czy artykuł był pomocny?
TakNie
Zaktualizowano: 21 kwietnia 2021