1. Start
 2. Dla wprowadzającego
 3. Opakowania po środkach niebezpiecznych

Opakowania po środkach niebezpiecznych

Czas czytania: 2 min.
Opakowania po środkach niebezpiecznych
Opakowania po środkach niebezpiecznych. opr. własne

Opakowania po środkach niebezpiecznych stanowią specjalną grupę opakowań, której rozliczanie wymaga od przedsiębiorcy wprowadzającego je do obrotu dodatkowych działań.

Z tego artykułu poznasz m.in.:

Opakowania po środkach niebezpiecznych – definicja

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi środki niebezpieczne to:

 • substancje chemiczne i ich mieszaniny zaklasyfikowane na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.) w klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 2 lub 3 lub jako rakotwórcze kategorii 1A lub 1B, mutagenne kategorii 1A lub 1B, działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 1B lub jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 1 lub ze względu na toksyczność przewlekłą w kategorii 1 i 2 lub
 • środki ochrony roślin zaklasyfikowane w klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 2 lub 3 lub jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 1 lub ze względu na toksyczność przewlekłą w kategorii 1 i 2 na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Przykłady opakowań po środkach niebezpiecznych

Opakowaniem po środku niebezpiecznym będzie każde opakowanie, w którym przechowywane / transportowane były substancje zaklasyfikowane jako tzw. substancje niebezpieczne, tzn.:

 • produkty chemii organicznej,
 • produkty chemii nieorganicznej,
 • farby,
 • lakiery,
 • emulsje,
 • środki czyszczące,
 • środki odtłuszczające,
 • aromaty,
 • koncentraty.

Dodatkowo, zgodnie z ustawą, każde opakowanie, w którym przechowywane są substancje niebezpieczne, powinno posiadać następujące elementy znakujące:

 • piktogram
 • hasło ostrzegawcze
 • informacja o rodzaju zagrożenia wymieniona w poniższej tabeli.

Wyjątkiem są substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na toksyczność przewlekłą kategorii 2, dla których nie ma obowiązku stosowania hasła ostrzegawczego.

Pamiętaj! Czym innym są obowiązki w świetle ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 roku, a czym innym te wskazane w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012. To, że odpad opakowaniowy jest niebezpieczny (z gwiazdką) w świetle ustawy o odpadach nie oznacza, że spełnia definicje opakowania po środku niebezpiecznym w świetle ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 roku.

W celu właściwej weryfikacji, czy dane substancja jest środkiem niebezpiecznym, konieczne jest zweryfikowanie informacji zawartych w Karcie Charakterystyki w sekcji 2.
Piktogramy, które mogą wskazywać na to, że mamy do czynienia z opakowaniem po środku niebezpiecznym:

Źródło: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/PL/Safety/SymbolsOfHazard_PL.htm

Jak rozliczać opakowania po środkach niebezpiecznych?

Wprowadzający do obrotu produkty w takich opakowaniach jest zobowiązany do zapewnienia ich ustawowego poziomu recyklingu i odzysku. Dodatkowo musi utworzyć i utrzymać system zbierania, transportu lub unieszkodliwiania odpadów powstałych z opakowań po środkach niebezpiecznych.

Jako organizacja odzysku opakowań zostaliśmy członkiem Związku Pracodawców Izba Recyklingu i Odzysku Odpadów, który posiada porozumienie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. W ramach współpracy z ZPIRiOO przejmujemy od przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach zaklasyfikowanych jako niebezpieczne ich ustawowe obowiązki. Nasza współpraca obejmuje zasięgiem terytorialnym obszar całego kraju.

Wprowadzasz do obrotu opakowania po środkach niebezpiecznych? Przekaż nam obowiązki związane z ich rozliczeniem. Napisz do nas!

Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą, aby ustalić szczegóły i pomóc w podpisaniu umowy.

Podziel się w:
Czy artykuł był pomocny?
TakNie
Zaktualizowano: 13 października 2022

Was this article helpful?